B AN K  RECONC IL IA T ION
L oc a l C ounc il  Na me
:  
C oll ing bourn e  Du c is
P a rish C ounc il
F inanc ial y e a r e nding  31
s t
Ma rc h 2015
P re pa re d b y  _
P hil ip Gil l
-
R e sponsi ble F inanc i a l O
ff ice r
Da te
14 Apr il
2 015
B a lan c e  pe r ba nk st a tem e nts at 31
st
Ma rc h 201
5
:
£
£
C urr e nt ac c ount
20278.92
Hig h int e r e st ac c ount
5888.17
B uil ding  soc i e t y   a c c ount
nil
________
26167.09
26167.09
L e ss a n y  un
-
pr e se nted c he que s a t 31
st
Ma rc h
2015
:
C he que  
1473
(
5
48.76
)
1474
(
149.16)
________
(
697.92
)    
(
697.92
)
Add : An y  un
-
ba nke d c a s h a t
31
st
Ma rc h 2015
:       
nil
__________
Ne t bala nc e s a s a t Ma rc h  31
st
201
5
25469.17
-- -- --
-- -- - -- - -- -- -
The  ne t bala n c e s r e c onc il e  to t he  C a sh B ook ( re c e i pts and pa y m e nts ac c oun t) f or the  
y e a r a s
follows:
Ope ning  b a lanc e  1
st
Apr i l 2014
23969.
Add: r e c e ipt s in t he   y e a r
23216
L e ss:  pa y m e nts i n t
he   y e a r
(
19293
)
_______
C losi ng  ba lanc e  a s pe r Ca sh B ook
27892